godlo

KANCELARIA NOTARIALNA

Ewelina Żółtogórska - NOTARIUSZ

50-073 Wrocław, ul. św. Antoniego 40
telefon  71 / 330 75 53     mobile  512 92 42 42     

Alt
Home   -  Czynności

Czynności

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, a jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności czynność notarialna może być dokonana także poza kancelarią.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty notarialne, np.:
  • sprzedaż nieruchomości, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego,
  • darowizna nieruchomości, darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, darowizna prawa użytkowania wieczystego,
  • zamiana nieruchomości, zamiana spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zamiana prawa użytkowania wieczystego,
  • umowa dożywocia,
  • umowa zniesienia współwłasności,
  • umowa o dział spadku,
  • umowa deweloperska,
  • umowa przeniesienia własności,
  • umowa przedwstępna,
  • ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych: ustanowienie służebności (osobistej, gruntowej przesyłu), ustanowienie użytkowania, ustanowienie hipoteki,
  • ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  • przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność,
  • umowa majątkowa małżeńska np. rozdzielność majątkowa,
  • podział majątku,
  • testament, w tym również testament z zapisem windykacyjnym,
  • umowa zrzeczenia się dziedziczenia,
  • oświadczenie o przyjęciu spadku, oświadczenie o odrzuceniu spadku,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
  • pełnomocnictwo,
  • umowa spółki, zmiana umowy spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  • akt założycielski spółki, fundacji, stowarzyszenia,
  • aneksy i inne.
 2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 3. Sporządza poświadczenia
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu (data pewna),
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
 4. Doręcza oświadczenia
 5. Spisuje protokoły
 6. Sporządza protesty weksli i czeków
 7. Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 8. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 9. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 10. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów